ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคืออะไร

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคืออะไร

November 20, 2018 admin 0

อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองด้วยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมายาวนานหลายปี จากวันนี้จนถึงปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตยก็ได้จารึกเหตุการณ์ต่าง ๆให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ สิทธิ เสรีภาพ ที่พลเมืองที่อยู่ภายให้การปกครองของระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะได้รับ  ซึ่งการปกครองภายใต้ระบบประชาธิปไตยนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมี รัฐธรรมนูญ ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครอง ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง ปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 20 ฉบับ โดยเริ่มต้นในยุคแรกเริ่มของการกำหนดการปกครองแบบระบบรัฐสภาก็เกิดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศอังกฤษ ในศตวรรษที่17 ซึ่งในยุคนั้นก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนผ่านของการปกครองอย่างรุนแรงเมื่อก็การแย่งชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับสภาของอังกฤษ จนทำให้เกิดการให้โอกาสคนสามัญธรรมเข้าไปปกครองร่วมกับชนชั้นขุนนางเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความยุติธรรมซึ่งนั่นก็ถือเป็นยุคเริ่มแรกของการที่คนธรรมได้มีบทบาทส่วนร่วมในการปกครองจนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่หากถามว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยใครจะเป็นคนบังคับใช้ ใครเป็นคนบริหาร ใครเป็นคนปกครอง […]