ลักษณะสำคัญของพรรคการเมืองไทย

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อในปี พ.ศ. 2475 และ ได้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา แม้พรรคการเมืองของไทยจะมีการก่อตั้งขึ้นมาแล้วเป็นเวลาหลาย 10 ปีด้วยกัน แต่ในยุคแรกๆ พรรคการเมืองไทย เกิดขึ้นจากกลุ่มข้าราชการทหาร หรือ ตำรวจที่เป็นคนธรรมดาจริง ๆ มีน้อยมาก และ การดำเนินงานตามวิธีของพรรคการเมืองเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์นัก เพราะสาเหตุหลายประการ เช่น รัฐบาลบางชุดควบคุมพรรคการเมืองมากจนเกินพอดี , เกิดปฏิวัติรัฐประหาร ยุบสภา เป็นต้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้ ทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถเผยแพร่อุดมการณ์ หรือ วางนโยบายให้ฝังรากลึกลงไปในชุมชนได้ และ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ พรรคการเมืองไทย คือ พรรคการเมืองของไทยมีการจัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุนั้นมาจาก พระราชบัญญัติพรรคการเมืองไม่ได้กำหนดจำนวนสมาชิกพรรคไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรคในครั้งแรกไว้อย่างเฉพาะเจาะจง จึงทำให้การเลือกตั้งในบางปี พรรคการเมืองหนึ่งมีผู้ลงสมัครผู้แทนราษฎรเพียงแค่คนเดียว รวมถึง พรรคที่มีอุดมการณ์จริง ๆ นั้นมีไม่มาก ตัวสมาชิกพรรคเองก็ขาดอุดมการณ์อันหนักแน่น แต่ว่านักการเมืองดีมีอุดมการณ์ของไทยก็ยังมีอยู่อีกเยอะ ท่านเหล่านี้ได้รับเลือกเกือบทุกครั้งที่ลงสมัคร

เพราะฉะนั้นสามารถสรุปลักษณะสำคัญของพรรคการเมืองไทยทั่ว ๆ ไปได้ดังนี้

1.พรรคการเมืองไทยจะคึกคักเมื่อถึงวาระการเลือกตั้งเท่านั้น โดยเฉพาะพรรคที่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัดแทบจะไม่มีการทำงานเลย

พรรคการเมืองไทย ต้องใช้เงินจำนวนมากในการบริหารพรรค เห็นได้จากการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกพรรคลงสมัครโดยหวังที่จะได้รับการเลือกตั้งนั้น พรรคจะจ่ายเงินสนับสนุนจำนวนเป็นล้านขึ้นไป ยกเว้นเฉพาะผู้แทนเก่าแก่บางคน ที่ประชาชนให้ความเคารพเลื่อมใส ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเกินกว่าที่กำหนดไว้

3.รัฐธรรมนูญของไทย ให้โอกาสประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างกว้างขวางจึงส่งผลให้มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการเลือกตั้งจึงทำให้สมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรคได้รับการเลือกตั้ง เป็นสาเหตุของการเกิดรัฐบาลผสม ซึ่งทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลมีน้อย

4.พรรคการเมืองไทยยังขาดความมั่นคงโดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น , ประชาชนขาดความสนใจ  , ทางพรรคการเมืองเองขาดอุดมการณ์อันแน่นอนเป็นต้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พรรคการเมืองไทยต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงอีกมาก โดยทางแก้ คือ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ทำให้พรรคการเมืองของไทย มีความมั่นคงและมีอุดมการณ์อันหนักแน่น แน่วแน่ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล นักการเมือง หรือ ประชาชนเองก็ตามต้องให้ความสนใจ และ ช่วยเหลือกันทุกฝ่าย