รู้มากขึ้นกับจุดอ่อนระบอบประชาธิปไตย

ทุกๆระบบในโลกนี้ ล้วนมีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ก็เช่นเดียวกัน วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียของระบอบประชาธิปไตย ว่ามีอย่างไรบ้าง

1.การขาดความมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน

บางครั้งประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งเท่าที่ควรจะเป็น ถือเป็นการเสียสิทธิ์ของตนเองในการเลือกคนทำงานเป็นเข้าบริหารประเทศ หรือ  ถ้าเป็นประชาชนที่ใช้สิทธิ์ของตนเองในการเลือกคนที่ดูมีอุดมการณ์เข้าไปบริหารประเทศแทนตนเอง ประชาชนเหล่านั้นก็ได้แต่คาดหวังว่าผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไปนั้นจะทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ ในการจัดตั้งรัฐบาลบางครั้งก็ได้รับเลือกเข้ามาจากเสียงข้างน้อย รวมถึง แนวคิดการเลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ในการทำงานของรัฐ ซึ่งก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากสักเท่าไหร่

2.ความขาดเสถียรภาพทางการเมือง

ปัจจุบันนี้ ประชาธิปไตยถูกวิจารณ์ว่าไม่ก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง เพราะ รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง และ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากรัฐบาลก่อนหน้าเสมอๆ ในหลายๆครั้งที่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย เป็นตัวขัดขวางการลงทุนและชะลออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเสียงจำนวนมากเสนอแนะว่าแนวคิดประชาธิปไตยไม่เหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เพราะ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกำจัดความยากจนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาแล้วถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด

3.กระบวนการตัดสินใจล่าช้า

การตัดสินใจในเรื่องใดเนื่องหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนั้น ต้องอาศัยการตัดสินใจในการโหวตของเสียงส่วนใหญ่ข้างมาก ซึ่งใช้เวลานานกว่าเมื่อเทียบกับการตัดสินใจฝ่ายเดียว โดยเฉพาะ เมื่อเกิดสถานการณ์สงคราม ซึ่งต้องตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดรวดเร็ว

 4.การฉ้อราษฎร์บังหลวง

การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ คอรัปชั่น คือการใช้ตำแหน่งของตนเองในทางการเมือง เพื่อ เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยไม่สนว่าส่วนรวมจะเสียหายอย่างไร คอรัปชั่น ยังคงเป็นปัญหาแทรกซึมอยู่ในรัฐบาลประชาธิปไตยอันมาจากการเลือกตั้ง เป็นเวลามาอย่างช้านาน

5.ความล้มเหลวในการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถกำจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ ยิ่งความมั่งคั่งและรายได้ไปรวมตัวอยู่ในหมู่คนรวย เป็นเหตุให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นทุกขณะ

6.การปกครองโดยฝูงชน

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย บรรดาผู้มีอำนาจไม่สามารถใช้อำนาจของตนได้อย่างเต็มกำลัง โดยฝ่ายประชาชนรับเอาอำนาจไปทั้งหมด โดยการเลือกตั้งบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่แทนตนเอง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มอบเสรีภาพให้กับประชาชนมากเกินไป เลยกลายเป็นความล้มเหลวของการปกครองโดยฝูงชน

7.วาระของรัฐบาลสั้น

ในทุกๆ 4-5 ปี ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ทำให้นโยบายของพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นนโยบาย อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในระหว่างช่วงเวลาที่ยังอยู่ในอำนาจ มากกว่าจะเสนอนโยบายอันก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประเทศในระยะยาว