พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์คืออะไรมาทำความเข้าใจกันเถอะ

Political parties

พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีอุดมการณ์ต่อการเมือง , เศรษฐกิจ รวมทั้งสังคม มีแนวคิดปรารถนาพัฒนาประเทศคล้ายกันหรือเหมือนกัน มารวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ และต้องการนำนโยบายเหล่านั้น ไปเป็นหลักปฏิบัติเพื่อบริหารประเทศ เริ่มต้นจากการส่งสมาชิกเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้ง โดยต้องการเป็นรัฐบาล หรือถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็ต้องการมีส่วนร่วมควบคุมสอดส่องการบริหารงานของรัฐบาลว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียกว่าพรรคฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้นพรรคการเมือง จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน โดยเฉพาะการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสำคัญเป็นอย่างมาก พรรคการเมืองจะเข้ามามีบทบาทหน้าที่ เป็นกลไกหลักอันทำให้ประชาชน มีสำนึกทางการเมืองตลอดจนมีโอกาสเข้ามาปกครองประเทศ

กลุ่มผลประโยชน์ คือ การรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ ของบุคคลจำนวนหนึ่งที่มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน  พยายามกล่อมผู้มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใด เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเอง แต่ไม่ต้องการตั้งตนเป็นรัฐบาล เช่น สหภาพแรงงาน , สมาคมผู้ส่งออกข้าว , สภาทนายความ เป็นต้น โดยกลุ่มผลประโยชน์ ก็เป็นสถาบันอีกประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อประเทศ อันมีระบอบปกครองประชาธิปไตย

ความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์

สร้างฉันทานุมัติทางการเมือง

ถ้าอ้างอิงตามหลักเสรีนิยมประชาธิปไตย ที่สนับสนุนการมีอยู่ของกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มนี้มีแนวคิดว่า เสรีนิยมประชาธิปไตยจะช่วยสร้างความสมดุลทางการเมือง เพราะรัฐบาลจำต้องตั้งอยู่บน ‘ฉันทานุมัติของผู้อยู่ใต้ปกครอง’ แปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของกฎ , กติกา , ระเบียบ , ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายซึ่งรัฐใช้บังคับผู้คนทั้งหลายในสังคม จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบโดยสมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ สำหรับแนวคิดของส่วนน้อยก็ต้องเก็บไว้พิจารณาในครั้งต่อไป ด้วยแนวคิดนี้ ช่วยผลักดันให้ประชาชนจัดตั้งสมาคมหรือองค์กรทางสังคม อันเป็นตัวแทนสนับสนุนผลประโยชน์ของพวกเขาต่อไปในภายภาคหน้า เนื่องจากภายใต้กลุ่มเหล่านี้ได้ผ่านการกลั่นกรอง รวบรวมผู้คนที่มีแนวคิดคล้ายคลึงให้เข้าอยู่ด้วยกัน กลายมาเป็นตัวแทนเพื่อช่วยแสดงความคิดเห็น จนได้ข้อสรุปอันเป็นมติ

นอกจากนี้ อุปสรรคอีกข้อหนึ่งซึ่งส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถดำเนินงานออกมาดีเท่าที่ควร ก็คือ ขาดกลุ่มผลประโยชน์อันมีอิทธิพล ขาดพลังอำนาจที่เพียงพอต่อกำหนดนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มใหญ่ ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลจึงเข้าควบคุมอำนาจทางการเมืองได้อย่างง่ายดาย ถ้าระบบนั้นไม่อาจตอบสนองความต้องการรวมทั้งผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ได้

สรุปแล้วกลุ่มผลประโยชน์ มีอิทธิพลมากต่อระบอบประชาธิปไตย เพราะ ระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองที่ทุกกลุ่มจะต้องส่งเสียงให้ดังที่สุด เคลื่อนไหวอย่างช่ำชองและต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย