ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคืออะไร

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคืออะไร

อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองด้วยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมายาวนานหลายปี จากวันนี้จนถึงปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตยก็ได้จารึกเหตุการณ์ต่าง ๆให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ สิทธิ เสรีภาพ ที่พลเมืองที่อยู่ภายให้การปกครองของระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะได้รับ  ซึ่งการปกครองภายใต้ระบบประชาธิปไตยนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมี รัฐธรรมนูญ ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครอง ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง ปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 20 ฉบับ

โดยเริ่มต้นในยุคแรกเริ่มของการกำหนดการปกครองแบบระบบรัฐสภาก็เกิดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศอังกฤษ ในศตวรรษที่17 ซึ่งในยุคนั้นก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนผ่านของการปกครองอย่างรุนแรงเมื่อก็การแย่งชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับสภาของอังกฤษ จนทำให้เกิดการให้โอกาสคนสามัญธรรมเข้าไปปกครองร่วมกับชนชั้นขุนนางเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความยุติธรรมซึ่งนั่นก็ถือเป็นยุคเริ่มแรกของการที่คนธรรมได้มีบทบาทส่วนร่วมในการปกครองจนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

แต่หากถามว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยใครจะเป็นคนบังคับใช้ ใครเป็นคนบริหาร ใครเป็นคนปกครอง วันนี้เราก็ได้หยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาให้ทุกท่านได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความจำเป็นของบุคคลที่เข้ามาทำงานทางด้านนี้กัน

ซึ่งหลักการปกครองตามหลักประชาธิปไตย ก็จะมีอำนาจสูงสุดในการปกครอง ซึ่งอำนาจที่ว่านี้เราเรียกว่า อำนาจอธิปไตย ซึ่งอำนาจอธิปไตยนี้เองก็จะถูกโดย รัฐสภา อำนาจอธิปไตยนั้นแบ่งออกเป็นอำนาจย่อยๆ ได้ 3 อำนาจคือ นิติบัญญัติให้โดยรัฐสภา บริหารใช้โดยรัฐมนตรี ตุลาการใช้โดยศาล betflik ทางเข้า

โดยเราจะเน้นเรื่องการใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐสภาเป็นหลักนั่นก็คืออำนาจนิติบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งตำแหน่งทั้งหมดนี้ก็จะได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือด้วยวิธีที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยผู้แทนราษฏรจะหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย และจะส่งไปให้รัฐสภาลงความเห็นชอบอีกครั้งก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป ซึ่งการจะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ได้นอกจากจะต้องผ่านความคิดเห็นของประชาชนจากการเลือกตั้งแล้วก็ยังมีกระบวนการอีกที่ก็สามารถเข้ามาเป็นรัฐสภาได้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ การเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีโดยผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา  นอกจากนี้หน้าที่ของรัฐสภาก็ยังสามารถลงความเห็นชอบถอดถอน รัฐมนตรี นายก ฯลฯ ที่ประพฤติมิชอบไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งได้อีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นบางส่วนเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้หลายท่านเข้าใจการทำงานและความสำคัญของรัฐสภามากขึ้น