ความสำคัญของพรรคการเมืองที่ดำเนินความก้าวหน้าให้กับประเทศ

พรรคการเมือง เรียกย่อๆว่า พรรค เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง โดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร โดย พรรคการเมือง เป็นกลุ่มบุคคลอันมีอุดมการณ์ในเรื่อง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ตรงกัน หรือ คล้ายกัน ได้มารวมตัว เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือการคัดเลือกบุคคล เข้ามาสมัครลงเลือกตั้ง เพื่อเป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎร โดยเข้าไปมีส่วนร่วม โดยใช้อำนาจทางการบริหาร และ นิติบัญญัติ ในการบริหารประเทศ

พรรคการเมืองคือสถาบัน ใช้เชื่อมระหว่าง ประชาชน กับ รัฐ โดยพรรคการเมืองจะนำความต้องการของประชาชนมาสร้างเป็นนโยบาย แล้ว นำนโยบายเหล่านั้นไปปฎิบัติ เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายนิติบัญญัต หรือ ฝ่ายบริหาร ก็ตาม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นการปกครองอันมอบสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนมากที่สุด เพราะ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนในการดำเนินงานบริหารประเทศ ซึ่งต้องมีนโยบาย หรือ แนวคิด ตรงกับความต้องการของประชาชาชน  พรรคการเมืองจึงเป็นเครื่องมือในการทราบถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ว่ามีความต้องการให้บริหารประเทศไปในทิศทางใด

ผู้สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องสังกัดอยู่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เมื่อสมาชิกของพรรคการเมืองใดได้รับการโหวตเสียงข้างมากพรรคการเมืองนั้น ก็จะได้จัดตั้งรัฐบาล เพื่อบริหารประเทศต่อไป

ความสำคัญคือ พรรคการเมือง เป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่กลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นตัวเชื่อมให้ประชาชนที่อยู่ต่างภูมิภาค แต่มีอุดมการณ์เดียวกันมารวมตัวกันได้ ความพิเศษอีกอย่างคือยังใช้พรรคการเมืองเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในสังคมได้ด้วยเช่น กลุ่มแรงงาน , กลุ่มเกษตรกรต่างๆ เป็นต้น

เพราะฉะนั้น ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย พรรคการเมือง จึงเป็นเรื่องจำเป็น และ มีความสำคัญมาก ถ้าไม่มีพรรคการเมือง ประชาชนก็จะไม่มั่นใจว่า บุคคลที่ตนเลือกไปทำหน้าที่แทนตัวเองนั้น จะสามารถดำเนินงานบริหารนโยบายได้บรรลุผลหรือเปล่า  แต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองประชาชนจะมีความมั่นใจ เพราะได้เลือกคนที่ตรงใจและมีพรรคการเมืองอันมีนโยบายตรงกับความต้องการของตนเอง

จากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่า พรรคการเมืองถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการเลือกตั้ง และ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เมื่อพรรคการเมืองทำตามบทบาทหน้าที่ของตน ย่อมส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ดังนั้นสรุปได้ว่าพรรคการเมืองสำคัญมากต่อระบอบการเมือง

อายุของสภาผู้แทนราษฎร มีกำหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ กำหนดวันเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง